Mängd


Det finns ett starkt samband mellan daglig tillväxt under mjölkperioden och framtida mjölkproduktionen. Det är därför av stort värde att optimera kalvens utfodring under denna period. Både vid utfodring med helmjölk och mjölknäring gäller det alltså att kalven får tillräckligt med energi för att kunna växa optimalt. Den högsta graden av foderutnyttjande under ett nötkreaturs liv sker under mjölkperioden. Det innebär att den unga kalven relativt sett behöver äta mindre foder jämfört med äldre kalvar för att uppnå samma viktökning.

Första månaden

De första tre-fyra veckorna av kalvens liv är den helt beroende av energin som kommer från mjölken då den ännu inte kommit igång med att äta några större mängder kraftfoder. Då moderna kalvar har en mycket stor tillväxtpotential kommer den unga kalven att fortsätta växa på höjden trots att den inte får tillräckligt med mjölk, men kommer istället tappa hull när energibehovet inte uppnås. Den traditionellt rekommenderade givan på 6 liter mjölk anses vara för låg för att möta kalvens energibehov och tillväxtpotential de första veckorna. Rekommendationen är därför att kalven bör få åtminstone 8 liter helmjölk, eller mjölknäring motsvarande 24 MJ, per dag under de fyra första veckorna. Man bör gradvis trappa upp givan med 1 liter per dag under de första dagarna och backa ett steg om kalven får problem med magen.

Andra månaden

Efter den första månaden kan kalven även tillgodogöra sig energi från kraftfoder och i mindre skala grovfoder, och det är således möjligt att minska mängden mjölk efter kalvens första månad. Det finns visserligen indikationer om att kalvar som får mer mjölk under mjölkperioden också ger mer mjölk under sin första laktation, men detta samband är inte helt klarlagt. Mjölkutfodring är dyrt och eventuella långsiktiga vinster med en hög giva efter den första månaden bör sättas i relation till ökade kostnader för mjölk. 

Mjölkmängd och kyla

Observera att kalvar som står i ett kallt kalvstall eller utomhus under den kalla årstiden behöver mer mjölk än ovanstående mängder. För att behålla samma tillväxt och hälsostatus även när det blir kallt bör mjölkgivan ökas med ca 0,5 liter (cirka 1,5 MJ) för varje fem grader som det blir under tio plusgrader. En kalv som normalt skulle få 8 liter mjölk per dag behöver istället 9,5 liter vid minus fem grader för att växa lika bra som vid tio plusgrader.