Stallmiljö


När kalvar hålls inne sprids sjukdomar lätt mellan djuren. Risken för sjukdomsutbrott är större än om kalvarna hålls utomhus. Av naturliga skäl är ventilationen bättre utomhus. Det blir inte samma uppförökning av smittämnen och kalvar som hålls utomhus är därför ofta friskare eller får mildare symtom än kalvar som hålls inne, speciellt avseende luftvägsinfektioner. Kvalitén hos stallmiljön bestäms av faktorer som exempelvis temperatur, relativ fuktighet, drag, utformning av stall, luftföroreningar, luftutbyte (ventilation) samt beläggningsgrad. I övrigt påverkar mängden ljus och ljud i stallet kalvens förutsättningar och välfärd. För kalvar som föds eller hålls utomhus kan olika väderförhållanden spela roll och påverka kalvarna.