Transport


Det händer att man behöver transportera kalvar. Det kan vara i samband med att en kalv köps eller säljs, att den flyttas till etkvighotell, körs till och från ett sommarbete eller dylikt. I dessa fall gäller det att veta vad som gäller vid transport av unga nötkreatur.  

När får kalven transporteras

Kalvar får transporteras från det att de är minst 14 dagar och har en läkt navel. Liksom för äldre djur får bara kalvar som anses lämpliga transporteras; det vill säga man får i de flesta fall inte transportera sjuka eller skadade kalvar. Undantag ges om du brådskande måste transportera en sjuk eller skadad kalv till veterinären. Vid osäkerhet om lämpligheten bör man först kontakta en veterinär. 

Transportens utformning

Utrymmet där kalvarna står ska vara utformat så att man kan komma åt att sköta kalvarna under transporten samt att de både kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning. Ventilationen ska vara god och vid behov ska man kunna sätta in skiljeväggar som skyddar kalvarna.  

När djuren lastas i eller ur fordonet ska man använda lämplig utrustning, till exempel lastramper, helst med räcken och tvärgående ribbor som gör att djuren inte faller av rampen eller halkar. Lastramperna ska luta så lite som möjligt. 

Övriga bestämmelser

Ovanstående bestämmelser gäller för de som endast transporterar sina egna djur med eget fordon vid kortare resor än 50 km. Vid längre resor finns fler bestämmelser att följa. Läs mer på Jordbruksverkets sida. 

Om kalven ska transporteras till slakt får de transporteras i högst 8 timmar inom Sverige. Om det krävs för att nå fram till närmaste slakteri får djuren i enstaka fall transporteras i högst 11 timmar.