Järn


Funktion: Järn ingår i hemoglobin och myoglobin och fyller den livsviktiga funktionen att transportera syre i kroppen. 70 % av järnet finns bundet i hemoglobinet, resterande återfinns i bland annat lever, njurar och ryggmärg.

Riskgrupper för brist: Järnbrist är mycket sällsynt hos nötkreatur som äter fast föda, men kan förekomma hos kalvar som enbart dricker mjölk eller hos kraftigt parasitangripna djur.

Bristsymtom: Brist på järn kan leda till blodbrist, håglöshet, sänkt foderintag och minskad tillväxt. Bleka slemhinnor kan användas som indikation på järnbrist.

Fodermedel: Vallfodret har ofta mycket höga halter av järn och det är mycket svårt att framkalla järnbrist hos nötkreatur som äter grovfoder.

Rekommendation: Tidig tillgång till grov- och kraftfoder.

Överskott: Nötkreatur tål ungefär 10 gånger den dagliga rekommendationen och överutfodring är ovanligt. Överutfodring yttrar sig främst som kopparbrist och sekundärt som selen/E-vitaminbrist.