Dödlighet


Statistik finns över dödlighet för olika ålderskategorier av kalvar:

Spädkalvsdödlighet 

Med spädkalvsdödlighet avses dödfödda fullgångna kalvar och kalvar döda inom de första 24 timmarna efter födseln. En dräktighet anses fullgången 260 dagar efter inseminering eller betäckning. Uppgifter om kalvens kön saknas i de flesta av dessa fall och därför presenteras detta som ett gemensamt värde för alla kalvar.  

Under kontrollåret 2017/18 var spädkalvsdödligheten i kokontrollanslutna besättningar 5,9 procent av alla födda kalvar och det har sedan 2010 setts en stadig, men utplanande, nedgång i spädkalvsdödligheten från cirka 7 procent under 2010. Spädkalvsdödligheten är relativt konstant under året. 

I en studie från 2003 undersöktes genom obduktion orsaker till spädkalvsdödlighet för 76 holstein-kalvar. Nära hälften av dessa kalvar hade inre blödningar eller blödningar under huden och ansågs därför ha dött på grund av kalvningssvårigheter. En tiondedel av kalvarna ansågs ha dött redan i livmodern, men man kunde inte specificera orsaken till varför. Fem procent av kalvarna var missbildade (hjärtfel, förstorad thymus/bräss, defekt urinblåsa) och två av kalvarna dog inom 24 timmar av infektioner. Hos tre av tio kalvar hittade man inga tecken på dödsorsak. 

Dödlighet 1-60 dagar 

Med dödlighet 1–60 dagar avses andel kvigkalvar som dör i åldern 1–60 dagar utav medelantalet kvigkalvar i åldern 1–60 dagar under en viss tidsperiod. Kontrollåret 2017/18 var dödligheten i kokontrollanslutna besättningar 4,1 procent för kvigkalvar.  

Dödlighet 2–6 månader 

Med dödlighet 2–6 månader avses andel kvigkalvar som dör i åldern 2–6 månader utav medelantalet kvigkalvar i åldern 2–6 månader under en viss tidsperiod. Kontrollåret 2017/18 var dödligheten i kokontrollanslutna besättningar 1,7 procent för kvigkalvar. 

Dödlighet 6–15 månader 

Med dödlighet 6–15 månader avses andel kvigkalvar som dör i åldern 6–15 månader utav medelantalet kvigkalvar i åldern 6–15 månader under en viss tidsperiod.  Kontrollåret 2017/18 var dödligheten i kokontrollanslutna besättningar 1,3 procent för kvigkalvar i ålder 6–15 månader. 

Dödsorsaker 

I en studie i 122 kokontrollanslutna besättningar undersöktes, mellan åren 1998 och 2000, dödsorsaker hos kvigor under sju månader. Bland de som dog saknades dessvärre dödsorsaker för 74 procent av kalvarna. När kalvarna var yngre än en månad dog flest av mag-/tarm-infektion, följt av lunginflammation. Mellan en och tre månader dog istället flest av lunginflammation följt av mag-/tarminfektion. Mellan tre och sju månader dog också flest kalvar på grund av lunginflammation, följt av trauma.