Flytt till ensambox


I besättningar där man låter kon kalva i ensambox ska kon kort tid innan kalvning flyttas från gruppen med högdräktiga kor till en kalvningsbox. För både kon och kalvens del är det bäst om kon tillbringar så kort tid som möjligt i kalvningsboxen före kalvning. Kor är sociala djur och för tidig isolation från resten av flocken kan upplevas stressande för kon. I naturen isolerar sig kon från resten av flocken ungefär 36 timmar före kalvning. Om kon ska flyttas till ensambox före kalvning är det därför lämpligt att försöka eftersträva flytt mellan 1-2 dygn före kalvning. Kor som gått i kalvningsboxen i mer än tre dagar före kalvning löper större risk för att drabbas av ämnesomsättningssjukdomar. Ju längre kon vistas där ju svårare blir det även att hålla kalvningsboxen tillräckligt ren när kon väl kalvar.  

Det kan dock vara mycket svårt att förutse kalvningstidpunkten så väl att man lyckas flytta kon i rätt tidpunkt. Speciellt i dikobesättningar som inte har gruppkalvningsboxar måste man invänta tecken på kalvning innan man kan flytta kon då man oftast inte har några beräknade kalvningsdatum. I mjölkbesättningar där man har möjlighet till tät övervakning av högdräktiga kor kan detta vara en metod att minimera tiden som kon spenderar i kalvningsboxen. Att flytta kon under öppningsstadiet har visat sig störa kalvningsförloppet mer vilket kan resultera i att kalvningen tar längre tid. En långdragen kalvning ökar risken för svagfödda kalvar. Man bör därför invänta synliga fosterhinnor eller ben (utdrivningsstadiet) innan man flyttar kon. Det finns även flera kommersiella produkter som indikerar att kalvningen kan vara på gång. Läs mer under ”När kalvar kon?”