Ammoniak


När gödsel och urin bryts ner bildas gaser; framför allt ammoniak och svavelväte. Vanligast är ammo­niak som friges från gödsel när den kommer i kontakt med urin.Koldioxid bildas genom kornas ämnesomsättning och kommer ut genom deras utandningsluft. Enligt djurskyddslagen gäller följande gränsvärden;  

  • Ammoniak 10 ppm  
  • Svavelväte 0,5 ppm  
  • Koldioxid 3000 ppm 

Påverkan på hälsa

Ammoniak försämrar funktionen av luftvägarnas flimmerhår som har till uppgift att förhindra att smittämnen tar sig ned i luftvägarna. Det finns därför ett tydligt samband mellan andelen kalvar med luftvägsinfektion och ammoniakhalten i luften. Ju högre halter desto fler sjuka kalvar. Vid en ammoniakhalt på 10 ppm (miljondelar) ses en signifikant ökning av andelen sjuka kalvar och om den överstiger 25 ppm insjuknar i princip alla kalvar. Även om ammoniakhalten i stallet överlag håller sig under 10 ppm, finns det ändå en risk för upphopning lokalt i stallet, till exempel i kalvarnas ligghöjd.  

Mät ammoniak

Om man har problem med luftvägsinfektioner hos kalvarna, är det en god idé att undersöka ammoniakhalten i kalvarnas närmiljö. Eftersom kalvar tillbringar större delen av sin tid liggandes bör man bedöma detta i kalvboxen på kalvens ligghöjd. Över en viss gräns kan man upptäcka ammoniak via lukten och för många människor går denna gräns vid 5 ppm. Det betyder att om det är en tydlig doft av urin är ammoniakhalten troligtvis för hög för att kalvarna ska hålla sig friska. Det finns dock en risk för att man vänjer sig vid lukten efter en tids vistelse i stallet varpå känsligheten minskar och man bör därför göra en sådan bedömning redan när man kliver in i stallet.

Minska ammoniakhalten

För att minska ammoniakhalten i luften kan man dels se till att ha en bra ventilation, men det är också viktigt att tillföra tillräckligt med strömaterial. Mer strö medför dels att det blir mindre kontakt mellan gödsel och urin vilket minskar ammoniakavgången. Dels använder bakterier strömaterialet som en energikälla vid nedbrytning av ammoniak. Om möjligt bör man även se över dräneringen av urin eftersom en effektivare dränering av urinen gör att den rinner bort snabbare och mindre mängd ammoniak hinner avges till luften.