Helmjölk eller mjölknäring?


Mjölkutfodring kan ske i form av utfodring med helmjölk, mjölknäring eller kombinationer av de två. Med helmjölk menas mjölk från korna på gården, antingen taget från mjölktanken eller från specifika kor. Mjölknäring är istället en kommersiell pulverblandning som är sammansatt av restprodukter från mejeriindustrin och vegetabiliska ämnen, som efter tillsättning av vatten fungerar som en ersättning till helmjölk. Att jämföra utfodring med helmjölk med utfodring med mjölknäring rakt av är omöjligt då båda kan vara av varierande kvalitet. Mjölknäring kan dessutom skilja sig mycket i förhållandet mellan fett och protein vilket har stor betydelse för kalvens tillväxt.

Fördelar och nackdelar

Det finns för och nackdelar med båda varianterna. Helmjölk innehåller i normala fall 3–3,4 procent protein och 3,5–4,5 procent fett, vilket motsvarar 24-27 procent protein och 28-36 procent fett räknat som torrsubstans. Detta kan jämföras med de vanligaste mjölknäringarna på den svenska marknaden vars innehåll av protein och fett varierar mellan 18–26 procent respektive 14–20 procent torrsubstans.

Fördelar med helmjölk

Den största fördelen med helmjölk är att all näring kommer från mjölk till skillnad från mjölknäring som kan bestå av näringsämnen baserade på vegetabiliska källor. Kalvars matsmältningssystem är bäst anpassat för mjölk och näringsämnen från andra källor kan vara svårare för kalven att utnyttja och kan i värsta fall ge mag-tarmstörning hos kalven. Det finns dessutom indikationer om att kalvar som utfodrats med helmjölk jämfört kalvar som fått samma energiintag från mjölknäring mjölkar mer under första laktationen. En möjlig förklaring skulle kunna vara att det finns ämnen i helmjölk som påverkar juverutvecklingen positivt.

Risker med helmjölksutfodring

Eventuella positiva effekter med att utfodra med helmjölk förutsätter att mjölken kommer från friska kor, har samlats in på ett hygieniskt sätt och har lagrats fram till utfodring på ett sätt som minimerar tillväxt av bakterier. Annars finns det risk för att helmjölken innehåller en stor mängd bakterier som kan sätta tryck på kalvens immunförsvar och eventuellt även orsaka sjukdom. 

Mjölk från kor med dålig juverhälsa kan vara av mycket varierande näringsmässig kvalitet vilket kan påverka kalvens tillväxt negativt. Med varierande näringsmässig kvalitet blir också bland annat vitaminhalterna ojämna.

Det finns också situationer där mjölken anses vara en betydande smittkälla för kalvarna, såsom vid Mycoplasma bovis-infektion i besättningen.

Fördel mjölknäring

Mjölknäring kan vara ett bra alternativ till helmjölk när helmjölken är av varierande näringsmässig och hygienisk kvalitet då den, förutsatt att den tillreds korrekt och håller en jämnare näringsmässig kvalitet. En stor fördel med mjölknäring är att det säkerställer intag av t.ex. vitamin A och E vilka är mycket viktiga för kalvens immunförsvar.

Innehållet av dessa vitaminer kan vara mycket varierande i helmjölk och beror till viss grad av kornas foderstat.

I besättningar där mjölkdrickande kalvar köps in och föds upp till slakt finns ingen helmjölk att tillgå och i dessa besättningar är således mjölknäring det enda alternativet. Mjölknäringen som innehåller en hög andel protein i förhållande till fett stimulerar även till ett högt kraftfoderintag och förutsatt att man ger tillräckligt av sådan mjölknäring kan den ge en hög tillväxt hos kalvarna.

Särskilda regler

För besättningar anslutna till KRAV ska kalvarna utfodras med helmjölk från den egna besättningens kor och mjölknäring får endast användas som nödåtgärd och maximalt under en veckas tid för att en kalv ska förbi KRAV-certifierad.