Luftfuktighet


Fukt i stalluften har sitt ursprung i vätska som avges via utandningsluft och hud från djuren i stallet, från blöta ströbäddar/gödselanläggning samt från eventuell hantering av vatten i stallet. Om inte luften regelbundet byts ut i stallet och fukten därmed ventileras ut ökar luftfuktigheten i stallet. Dessutom kan luftfuktigheten i stallet stiga när luftfuktigheten i utomhusluften stiger varma sommardagar.  

Värme och fukt

När man pratar om temperatur och luftfuktighet använder man oftast det så kallade THI-indexet (Temperature Humidity Index) som är ett kombinerat mått på temperatur och luftfuktighet. THI-index används ofta för att bedöma risken för värmestress hos kor. På värmestressportalen kan du läsa mer om THI-index. Hög luftfuktigheten gör att kalven har svårare att göra sig av med överskottsvärme genom avdunstning eftersom luften redan är relativt mättad med vätska. Djur som vistas i alltför fuktig miljö kan inte avge den fukt de behöver för sin temperaturreglering och hämmas därmed i både tillväxt och produktion; de blir värmestressade.

Smittämnen och fukt

Vid hög luftfuktighet överlever smittämnen bättre i kalvens omgivning, vilket kan öka risken för sjukdom. En luftfuktighet under 70 procent krävs för att minska koncentrationen av smittämnen och en luftfuktighet under 50 procent krävs för att smittämnena ska dö. Hög luftfuktighet innebär också att byggnaden och inredningen tar skada av fukt. 

Föreskrifter om fukt

Enligt gällande föreskrifter får den relativa luftfuktigheten i ett värmeisolerat stall under vintern inte överstiga 80 procent om stalltemperaturen är högre än 10 plusgrader. Är stalltemperaturen under 10 grader gäller att summan av stalltemperatur och relativa luftfuktighet inte får överstiga 90. Exempelvis; om stalltemperaturen är 7 grader får fuktigheten inte överstiga 83 procent, 7 + 83 = 90. I ett oisolerat stall får den relativa luftfuktigheten inte överstiga uteluftens relativa luftfuktighet med mer än 10 procentenheter. 

Mäta luftfuktighet

Luftfuktigheten kan mätas med hjälp av en hygrometer. Man bör både mäta i stallet i stort samt i kalvarnas ligghöjd. En luftfuktighet på max 70 procent är det mest optimala. Luftfuktigheten kan minskas genom att minska beläggningen, det vill säga ha färre kalvar på samma yta. Likaledes bör man se till att ha torra ströbäddar, det vill säga förse kalvarna med tillräcklig mängd strö och se över eventuell dränering. Att minska hanteringen av vatten i kalvstallet samt att se över funktion, utformning och effektivitet av ventilation kan också minska den relativa luftfuktigheten. Ju fler gånger som luften byts ut per dygn desto mer fukt kan ventileras ut från stallet.