Standardrutiner


Med standardrutiner avses skriftliga anvisningar för arbetsrutinerna kring olika skötselmoment på gården. Standardrutiner underlättar arbetet och gör att alla på gården jobbar på samma sätt. De skapar trygghet och kontinuitet för såväl personal som djur.

Växa Sverige har tagit fram standardrutiner för kalvar. Dessa är förslag på rutiner som kan anpassas till den egna gårdens förutsättningar.