Bete


Kalven är som nämnts inte färdigutvecklad idisslare och har svårt att näringsförsörja sig på enbart grovfoder innan den är 6–8 månader. När det unga djuret går på bete ska de dessutom skörda fodret själva. Fram till kalven är 6 månader bör den därför erbjudas både kraftfoder och grovfoder. Kraftfoder i motsvararande mängd som ges i en vinterfoderstat, kompletterat med del grovfoder på betet. Som förstagångsbetare är det också viktigt att betet är parasitfritt.

För dikalven på bete, om betet är undermåligt för korna, kan utfodring av kraftfoder i en kalvgömma vara ett bra komplement även innan det är dags för avvänjning av kalven. Kraftfoderåtgången är omkring 1-2 kg/kalv.