Mycoplasma bovis


Mycoplasma bovis är en bakterie som orsakar sjukdom hos kalvar och kor. Sjukdomen är smittsam och när bakterien kommer in i en besättning drabbas ofta många djur. Hos kalvar är lunginflammation vanligast, men kalvarna kan också drabbas av bland annat ledinflammation och öroninflammation. Sjukdomen är svårbehandlad och kan bli kronisk. Bakterien kan även orsaka juverinflammation och reproduktionsstörningar hos mjölkkor.

Hur allvarlig sjukdomen blir, hos enskilda djur och i en besättning, beror både på bakterieegenskaper och på djurens motståndskraft. Inom en bakterieart kan bakterier ha olika sjukdomsframkallande egenskaper (virulensfaktorer) och vissa Mycoplasma bovis-bakterier orsakar troligen värre sjukdom än andra. När djurens motståndskraft sänks, till exempel på grund av andra sjukdomar eller stress, ökar också risken för att ett sjukdomsutbrott blir omfattande.

Bakterien sprids huvudsakligen mellan besättningar genom djurförflyttningar. Kalvar, ungdjur och kor kan bära bakterien utan att visa sjukdomstecken vilket gör att det alltid finns en risk för smittspridning om djur köps in från en besättning där smittan konstaterats. I samband med den stress som förflyttning utgör ökar också risken för att individer som bär smittan börjar urskilja mer bakterier. Inom en besättning sprids smittan framför allt via nos-till-nos-kontakt, via mjölk och via droppsmitta (till exempel nossekret).

Sjukdomen upptäcktes i Sverige 2011 och har sedan dess haft viss spridning. I nuläget finns ingen säker information om hur vanlig smittan är i Sverige, men utifrån klinisk erfarenhet och de studier som gjorts antas förekomsten av smitta öka, men spridningen tros fortfarande vara begränsad.

Mycoplasma bovis i mjölkbesättningen

I en mjölkbesättning som drabbas av Mycoplasma bovis ses ofta enstaka fall av juverinflammationer och viss ökning av sjuklighet hos kalvar. Tankmjölken kan vara positiv för bakterien under en tid men säkraste sättet att ställa diagnos är genom nossvabbprover från kalvar med symtom eller med mjölkprover för så kallad PCR-undersökning från kor med juverinflammation. Vissa mjölkbesättningar drabbas av mer omfattade sjukdomsutbrott.

 

 

Mycoplasma bovis i ungnötsuppfödning

Till ungnötsuppfödningar kommer smittan ofta med kalvar från mjölkbesättningar. Det är inte säkert att kalvarna visar symtom i ursprungsbesättningen men när smittan sprider sig i den mottagande ungnötsuppfödningen blir förloppet ofta katastrofalt. Kalvarna kan bli mycket sjuka och dödligheten kan bli hög. Bakterien är inte känslig för smalspektrig antibiotika (penicillin) och ledinflammationer är inte behandlingsbara ens med bredare antibiotika. Konsekvenserna för en ungnötsbesättning som får in smittan blir stora, genom nedsatt djurvälfärd och nedsatt tillväxt och kraftigt ökade kostnader.

Läs mer om luftvägsinfektioner här

Läs mer om ledinfektioner här

Mer information om M. bovis på SVA:s hemsida:
M. bovis hos kalv

M. bovis hos mjölkkor (mastit)