Inomhus eller utomhus


Kalvar kan hållas både utomhus och inomhus. Systemet ska anpassas efter vilka förutsättningar som finns på gården; tillsyn, skötsel, utrymme och utfodring måste fungera alla årets dagar. Det finns naturligtvis för- och nackdelar med att ha kalvar såväl utomhus som inomhus, det finns också många varianter på både inomhus- som utomhushållning. Den ena varianten kan fungera utmärkt på den ena gården men inte alls på en annan. Kalvar som hålls utomhus inhyses ofta i någon form av kalvhyddor, ensamma eller i grupp, med en liten rasthage utanför. Oavsett system är det viktigt att skötseln är noggrann med goda, effektiva rutiner och snabba åtgärder om kalvarna blir sjuka, oavsett om de är utomhus eller inomhus.

Faktorer som är viktiga vid inhysning av kalvar

 Placering – Utrymmet där kalvarna ska hållas ska vara lätt att komma åt, för att underlätta tillsyn, behandlingar, utfodring och renhållning/rengöring. Luften ska inte vara fuktig och kalvarna får inte utsättas för drag. Om kalvarna hålls i hyddor utomhus ska hyddorna placeras så att de har ett bra klimat för kalven, såväl regniga höstdagar, kalla vinterdagar och varma sommardagar.  Vindnät, gardiner eller annan avskärmning mot vind och regn skapar också förutsättningar för en bra kalvhållning i inhysningssystemet.
Kalvarnas placering bör i möjligaste mån separeras från äldre djur, för att minska risken att smittor sprids från äldre till yngre djur. Tänk också på transporter av foder och gödsel, så att de inte passerar alltför nära kalvarnas utrymme.

Hälsa/smittrisk – Viktiga faktorer för att hålla nere smittrycket hos kalvar är rena utrymmen vid insättning, god luftvolym, och att kalvarna hålls i små grupper som inte fylls på med nya kalvar hela tiden, gärna så liten åldersspridning som möjligt.
Under den kalla årstiden kan kalvar som hålls i kalla utrymmen förses med täcken för att hjälpa dem att hålla värmen.

Ventilation – En bra ventilation hos kalvarna är en viktig förutsättning för friska kalvar. Ventilationen bör noga anpassas och justeras så att kalvarna står i en dragfri miljö med god luftvolym och bra luftombyte. Det finns goda exempel på hur man med hjälp av skivor över delar av kalvboxarna kan skapa mikroklimat i boxen som ger kalven en bra och varm vilomiljö, även om boxen står i ett kallt utrymme. Eventuella skivor eller andra material som läggs över kalvboxen får dock inte orsaka dålig ventilation i boxen, utan måste placeras på ett sätt så luftombytet i boxen ändå fungerar. Vid utomhushållning av kalvar är luftvolymen betydligt större än inomhus, dock är det naturligtvis lika viktigt att kalven inte utsätts för drag eller fukt.

Arbetsmiljö – Inhysningssystemet ska vara utformat för friska kalvar med god tillväxt. Dessutom ska arbetet med kalvarna kunna utföras effektivt och säkert, i en god arbetsmiljö för djurskötaren. Arbetsmiljön kan förbättras med hjälp av inredningens utformning, t ex genom att fodret är lätt att fylla på och tömma på överblivet foder, men också att det blir ett bra flöde i arbetet, så att man kan arbeta rationellt. Vid utomhushållning av kalvar finns det väderlekar som ställer större utmaningar på djurskötarens noggrannhet och tålamod. Bra kläder som står emot nederbörd och blåst är viktigt, men arbetsmiljön – och djurmiljön – kan förbättras ytterligare genom att placera kalvhyddorna under ett tak. Ett tak över hyddorna skapar också skugga sommartid.

Vatten – Alla kalvar ska ha tillgång till friskt vatten. Vid utomhushållning vintertid kan kyla ställa till problem med att vattnet fryser. Lösningar för frostsäkra system kan bli kostsamma för små grupper av kalvar, vilket innebär att vatten i många fall behöver fyllas på oftare under vintern för att det inte ska frysa – eventuellt även påfyllning av ljummet vatten. Även sommartid är det viktigt med vatten till kalvarna. Vid planering av inhysningssystem bör man därför ha i åtanke hur man förser kalvarna med friskt vatten årets alla dagar.

Foder – Kalvar ska utfodras med mjölk under mjölkperioden, vatten, kraftfoder och grovfoder – antingen separat eller i mix. Fodret ska vara fräscht och aptitligt, för den lilla kalven är foderåtgången låg, men efterhand som den blir större äter den också mer. Kalla temperaturer ökar också foderbehovet för kalvar. Vid inomhushållning av kalvar är antalet ätplatser och ätutrymme för kalvar vid grupphållning vara en viktig fråga, det är en fördel om alla kalvar kan äta kraftfoder och grovfoder samtidigt, då inspirerar de varandra att äta. Vid utomhushållning kan utmaningarna handla mer om att hålla fodret fritt från nederbörd om det inte finns tak över utfodringsplatsen. En del kalvhyddor har lösningar med utfodringsutrymme inne i hyddan, i andra fall kan, som tidigare nämnts, ett tak över hyddorna hjälpa till att hålla fodret fritt från regn och snö.  

Rengöring – Inredningen bör vara utformad på ett sådant sätt att det går att rengöra utrymmena mellan varje kalv/kalvgrupp. Inredningen måste också torka ordentligt mellan omgångarna. För att minska smittrisken ytterligare är det en fördel om kalvutrymmet står tomt några dagar innan nästa kalv sätts in.