Kalv & ko tillsammans


Inom modern mjölkproduktionen är det oftast praxis att ko och kalv åtskiljs strax efter kalvning. Det har dock gjorts försök att låta kalven gå kvar hos modern under mjölkperioden samtidigt som hon mjölkas. Olika system för detta finns, antingen att kon och kalven går tillsammans för jämnan eller någon av två olika varianter för begränsad kontakt där kalven och kon i det ena systemet erbjuds en kortare daglig kontakt för att kalven ska kunna få dia eller att de har kontakt halva dygnet. I naturen går ofta kalvar för sig själv en del av dygnet, varför en sådan tillfällig separation oftast inte stör varken ko eller kalv.

Fördelar och nackdelar

Fördelarna med att låta ko och kalv gå tillsammans är att de får möjlighet för naturligt beteende och behov, sociala fördelar genom ett starkt ko-kalv-band, mindre tid som går åt till utfodring av kalvar samt mer mjölk till kalvarna vilket ger bra förutsättning för god tillväxt och tidig inkalvning. En annan fördel är att både kor och kalvar oftast håller sig friska i högre grad. Detta tillvägagångssätt har även visat sig ge lugna och tillitsfulla djur. Nackdelarna är att en något mindre mängd mjölk kan levereras till mejeriet, att det kan vara svårt att få korna att släppa ned mjölken vid mjölkning samt att det kan bli oroligt runt avvänjning. Det finns även en risk att kalvarna sprider runt smittor mellan korna samt att smittrycket blir högre bland kalvarna i och med att kalvar i olika åldrar går tillsammans. Mer att läsa om detta sätt att hålla kalvar finns här.