Provtagning & obduktion


Många av kalvsjukdomarna är smittsamma och provtagning vid besättningsproblem kan då vara av stort värde. Provtagning kan underlätta ställande av diagnos samt ger underlag för korrekt behandling och val av förbyggande åtgärder i besättningen. Vid provtagning kan veterinären ta prover bland annat från näshålan, träck eller hud eller ta blodprover för olika analyser på levande kalvar. Det finns flera olika laboratorier i Sverige dit veterinären kan skicka proverna för analys. Gård&Djurhälsan och SVA har ett samarbete kring ett diagnostiskt Kalvpaket, där de flesta infektiösa kalvsjukdomarna kan utredas via provtagning. Remissen för Kalvpaketet hittas här och är tillgänglig för alla veterinärer, avsedd att användas för Gård&Djurhälsans kunder. Vanlig remiss till SVA kan användas för dem som inte är kunder hos Gård&Djurhälsan.                       

Obduktion är ett viktigt verktyg i besättningen vid sjukdomsproblem där flera kalvar är sjuka eller dör. Det är ibland helt nödvändigt att obducera vid sjukdomsutredning för att kunna ställa rätt diagnos i besättningen. Vid obduktion kan också diverse prover tas från olika inre organ. Tack vare ett statligt obduktionsanslaget kan alla lantbrukare få sina kalvar obducerade till en kraftigt reducerad kostnad i Sveriges fyra olika obduktionslaboratorier belägna i Uppsala, Karlskoga, Visby och Kristianstad. Gård&Djurhälsan ansvarar för obduktionsverksamheten i Sverige. För kunder hos Gård&Djurhälsan reduceras kostnaden för obduktionen ytterligare och är då i normalfallet helt kostnadsfri.

Informationsmaterial om obduktioner hos Gård&Djurhälsan